تسلط برزبان انگلیسی از طریق آموزش و آزمون همزمان

وایت برد با شیوه مدرن آموزش تعاملی خود زبان آموزان را به مشارکت فعالانه در مسیر یادگیری زبان تشویق می کند، به طوری که مرتبا در معرض استفاده از دانش و تجربه ای که می آموزد قرار بگیرد .

دانلود اپلیکیشن
وایت برد

برنامه وایت برد شامل محتوای اختصاصی برای تمام سطوح است که توسط دانش آموختگان و متخصصین حرفه ای زبان انگلیسی با بهره گیری از استانداردهای آموزشی موسسه کمبریج تولید شده است .